→ Aktuality

11.11.2018 nás navštívil prezident EHR Ian Smith.
Zde naleznete záznam z rozhovoru s ním.
audio - MP3, video - MP4, HD video - MP4

→ Aktuality

Status profesionálního umělce, K návrhu Zákona o kultuře 2020

→ Aktuality

Strategie vzdělávací politiky ČR do r. 2030+


více zde

→ Aktuality

Zpráva o implementaci Konvence o Ochraně a propagaci diverzity kultury, 5.2.2021
v PDF

→ Aktuality

Výsledky dotačních řízení NPO zde.

→ Aktuality

Uplatnitelnost umělců na trhu práce v oblasti klasické hudby v ČR
Lenka Dohnalová, Lucie Pešl Šilerová

ke stažení

→ Aktuality

Status umělce
Příspěvky k diskuzi

Jana Návratová, Pavla P Eva Žáková a kol.

ke stažení

→ Aktuality

Vyjádření presidia ČHR k revizi RVP pro ZŠ

celé znění

→ Aktuality

Měnící se časy:
Na hudbě (vzdělávání) stále záleží,
6. 9. 2023
[webinář]

→ Aktuality

MEP GROUP roční symposium 2023
23. - 25.10.2023, Glasgow, Ediburgh, Scotland
Společně pro hudební výchovu: Partnerství a spolupráce
více informací

→ Aktuality

MUSICA NOVA 2023 - WORKSHOP Live electronic music se SAMPO 8. 11. 2023, 10 hod., HAMU

Více v PDF pozvánce

→ Aktuality

Kariéra hudebníka IV.
Uplatnitelnost na trhu práce v obodu klasické hudby - sondy do praxe.
23. 10. 2023
více zde

→ Aktuality

Výsledky soutěže MUSICA NOVA 2023
Protokol s výsledky v PDF
Tisková zpráva v PDF

→ Aktuality

Kariéra hudebníka V.
Wellbeing a kondice pro uměleckou praxi
BRNO – KUMST, Údolní 19,
24. 11. 2023
více zde

→ Aktuality

MUSICA NOVA 2023 pozvánka na koncert finalistů

15.12.2023 v 19:00 - Divadlo INSPIRACE, Praha 1
PDF pozvánka

→ Aktuality

Vyjádření prezidentky ČHR Lenky Kavalové
k úmrtí ředitelky Ústavu hudební vědy Lenky Hlávkové PDF

→ Aktuality

Rozhovor Jana Bubáka s čestným členem ČHR šéfdirigentem Semjonem Byčkovem
video

→ Aktuality

Rok české hudby 2024
web

→ Aktuality

DOTAZNÍK agentury PANTEIA pro EU:
Status a pracovní podmínky umělců a pracovníků KKS
pro jednotlivce a
pro organizace KKS

→ Aktuality

VÝZVA - Příležitosti a rizika použití AI do hudební praxe
Vyplňte prosím následující dotazník.

Aktuální presidium (od r. 2022)


Mgr. Lenka Kavalová, prezidentka ČHR

manažerka, violoncellistka, pedagog, muzikoložka
ředitelka Plzeňské filharmonie (od 2009), multioborového festivalu Smetanovské dny (od 2013), KPH v Plzni (od 2021), členka a předsedkyně Revizní komise AHF ČR (od 2014), předsedkyně ASOPS ČR (od 2021), přednáší hudební management na Plzeňské konzervatoři (od 2012).
Vystudovala obory violoncello (Konzervatoř Plzeň), hudební vědu (FF UK), podílela se na divadelních projektech v Paříži, Německu, USA, koncertně vystoupila v řadě zemí světa. Art managementu se věnuje25 let, cenné zkušenosti získala zejména v Německu a USA. Od r. 1996 působí pedagogicky.
Získala řadu certifikátů, ocenění, v současné době je členkou několika odborných komisí a porot.

Mgr. Soňa Javůrková – vicepresidentka ČHR

ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě (od r. 2004), místopředsedkyně Asociace konzervatoří České republiky, z.s., pedagožka, kulturní manažerka, klavíristka, členka expertní komise pro vzdělávání při ČHR.
Věnuje se dlouhodobě kulturnímu a školnímu managementu, zúčastnila se studijních pobytů v Portugalsku, Turecku, Anglii, Skotsku a Finsku. Byla členkou pracovních skupin pro oblast autoevaluace NÚOV. Jako členka odborné komise se podílela na tvorbě a připomínkování RVP pro konzervatoře. Byla místopředsedkyní správní rady mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy, členkou umělecké rady FU Ostravské univerzity a MHF Janáčkův máj.
V r. 2011 obdržela od ministra kultury a národního dědictví Polské republiky Diplom za mimořádný přínos k propagaci Roku F. Chopina. V r.2021 obdržela Medaili MŠMT, která je nejvyšším oceněním v oblasti vzdělávání a výchovy.

Jaroslav Raušer – vicepresident ČHR

Hudebník producent, předseda Institutu moderní hudby, ředitel agentury Move Association. 2000-2005 působil jako externí pedagog na DAMU v oboru nezávislé produkce. Zakladatel EuroConnections a Move festivalu. Věnuje se rovněž vzdělávání dětí a začínajících umělců v oboru zvukové tvorby. Spolupracuje s mezinárodní soutěží Musica nova a soutěží České ucho.

[m@il]

MgA. ArtD Petr Čech

Ředitel Pražské konzervatoře, varhaník.
Absolvent HAMU, Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu, VŠMU (doktorandské studium).
Jako varhaník působí při Chrámu Matky Boží před Týnem.
Oceněn v řadě soutěží (např. 1. Místo Pražské jaro 2006, Cena Nadací ČHF, L. Janáčka, B. Martinů.

PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.

pedagožka, sbormistryně, proděkanka pro studijní záležitosti na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
Vyučuje na katedře hudební výchovy PedF UK a dále působí GMHS Praha a ZUŠ Mladá Boleslav. Je spoluautorkou učebnic hudební výchovy, vede komplexní zážitkové semináře a workshopy pro učitele různých typů škol, v nichž uplatňuje Orffův Schulwerk.
Je členkou výkonného výboru Společnosti pro hudební výchovu ČR, místopředsedkyní České Orffovy společnosti. Aktivně se zapojuje do dění v rámci European Association for Music in Schools a působí v komité Mezinárodní hudební olympiády. Pravidelně publikuje odborné články v oblasti hudební pedagogiky.
[www]

Mgr. Roman Michálek, Ph.D.

sborový dirigent, pedagog, arts manager, předseda Unie českých pěveckých sborů
Od dob svých vysokoškolských studií se věnuje práci s pěveckými sbory a komorními tělesy (např. Laetitia, Vocalissimo, Musica academica). Pedagogicky působí na Gymnáziu Jana Keplera v Praze, ZČU v Plzni a ZUŠ v Černošicích. Spolupracuje s řadou tuzemských i zahraničních hudebních festivalů jako porotce nebo dramaturg. Od roku 2009 je uměleckým ředitelem festivalu Festa academica. Je členem odborných orgánů a komisí (redakční rada magazínu Cantus, Asociace učitelů hudební výchovy), radním Státního fondu kultury ČR. Od roku 2014 stojí v čele Unie českých pěveckých sborů. Za svou uměleckou a organizační práci byl několikrát oceněn (např. Sbormistr junior nebo Cena Ferdinanda Vacha).

MgA. Petr Nouzovský

violoncellista, pedagog, předseda Asociace hudebních umělců a vědců.
Patří k významným evropským violoncellistům své generace. Účinkuje na prestižních světových podiích a festivalech. Jeho hra je vysoce hodnocena pro svou svrchovanou technickou noblesu kloubící se s originální hudebně tektonickou výstavbou jím interpretovaných skladeb.
Od r. 2017 je pedagogem Pražské konzervatoře, pořádá mistrovské kurzy, je spoluzakladatelem Mezinárodní violoncellové soutěže o cenu Gustava Mahlera v Jihlavě, od r. 2018 je předsedou AHUV.

[www]

PhDr. Jan Pirner

Sbormistr, pedagog, muzikolog. Absolvent PF UK, FF UK. Od r. 2012 sbormistr dětského sboru Radost, v letech 2012-18 zaměstnanec Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AVČR, kde působil jako redaktor časopisu Hudební věda a podílel se na dvořákovském bádání. Od r. 2012 pracuje v NIPOS jako správce hudební knihovny, editor sborové edice Polyhymnia Bohemica a odborný pracovník pro sborový zpěv dospělých. Za posledních několik let získal s Radostí Praha několik předních ocenění na evropských soutěžích (Neerpelt, Montreux, Kaunas, Preveza, Rimini), cenu pro nejlepšího sbormistra festivalu Kaunas Cantat v Litvě, ocenění Zastupitelstva Městské části Praha 7 za zásluhy v oblasti kultury a cenu Sbormistr junior udělovanou Unií českých pěveckých sborů. Je aktivním členem Společnosti Pavla Jurkoviče, členem porot domácích i zahraničních sborových soutěží.

[m@il]

Jan Pikna

Kulturní manažer, člen Rady Asociace hudebních festivalů ČR.
Od roku 1997 ředitel MHF Smetanova Litomyšl a současně ředitel společnosti Smetanova Litomyšl, o.p.s., která kromě pořádání festivalu vykonává řadu dalších činností.

Kontrolní komise

Petr Šefl

Restaurátor klávesových nástrojů, cembalista, místopředseda Společnosti koncertních umělců a Kruhu klavírníků a varhanářů.

Vystudoval na Pražské konzervatoři obory klavír, zpěv dále cembalo u Prof. Z. Růžičkové, absolvoval řadu stáží, kurzů cembalové interpretace a technické problematiky, následně obor mechanik klávesových nástrojů u firmy Petrof, stáže v oboru stavby a restaurování klávesových strunných nástrojů (Lipsko, Brémy, Oxford). Dlouhodobě spolupracoval s dílnou J. Ammer-Kassel. V r.1980 absolvoval konzervárenské odborné kurzy v Moravském zemském museu a měsíční stáž ve Velké Británii. Založil komorní soubor Musica historica viva, od r. 1982 pracuje jako restaurátor cembal zejména v Maďarsku, Polsku. V r. 1986 připravil 10 cembal pro 1. cembalovou soutěž a Mezinárodní festival W. Landowské v Krakově, za což získal ocenění polského Ministerstva kultury a umění a ocenění primátora Krakova. V druhé polovině 80.let zakládá spolu s Fr. Vyhnálkem první dílnu na stavbu a restaurování klávesových nástrojů, v 90. letech pak druhou dílnu na stavbu cembal s J. Bečičkou a S.Hüttlerem. Od r. 1987 je externě zaměstnán jako specialista v péči o historické klávesové nástroje na HAMU v Praze, od r. 2006 zaměstnancem NM - ČHM jako metodik péče o hudební nástroje. Je členem ICOM/CIMCIM.

Tajemnice:

PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.

Muzikoložka, od r. 1993 tajemnice ČHR a manažerka a členka poroty mezinárodní soutěže zvukové tvorby Musica nova. Koordinátorka mezinárodních výročních projektů Roků české hudby a Martinů Revisited, zahraničních expozic. Autorka propagačních publikací a CD české hudby. Věnuje se produkci zejména pilotních projektů, vzdělávání (České ucho, Showcases). Expert v oblasti zvukové tvorby, nových technologií, managementu. Od r. 2019 certifikovaný kouč.

[m@il, www]

Individuální členové

členové a bývalí členové presidia
Petr Šefl

Presidium - historický přehled

... [zobrazit / skrýt starší historii]

S vaší pomocí chceme přispět k funkčnímu, přátelskému a inspirativnímu prostředí českého a evropského hudebního sektoru…